Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация

Дирекция "Административно обслужване", отдел "Секретариат"
Лица за контакт: Ивелина Узунова - гл. експерт
Телефон: 02 940 75 85
Адрес: София, ул. "Славянска" № 8
Работно време: 9.00-17.30

Изисквания, процедури, инструкции

В Mинистерството на икономиката и енергетиката се заверяват документи (оригинали или нотариално заверени копия), издадени от МИЕ и/или ведомствата, на които е правоприемник, от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката и от дружества, на които МИЕ е принципал.

 

Процедура по извършване на административната услуга

От т. ІІІ. 5. от вътрешните правила за дейността на дирекция "Административно обслужване".

Резултат от процедурата:

Начин: полага се щемпел с подпис на оторизирано за тази дейност лице върху представения документ с изх.№, дата на легализация и печат на министерството.

 
Срок на изпълнение (в дни): до 1