Допуснати до изпит кандидати (с посочени дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията "Планински водач" през м. декември, 2018 г.