Въпросник за изпит за придобиване на правоспособност на професията "планински водач" и критерии за оценка