Министерство на туризма обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

26 август 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

            Подпомага министъра при представляването на Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в тях.

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. минимална образователно-квалификационна степен – магистър

 2. минимален професионален опит – 7 години;

  и /или

 3. минимален ранг за заемане на длъжността – V старши;

 4. длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА)  – 3;
 5. наименование на длъжностното ниво от КДА: Ръководно ниво 3Б.

  2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  2.1. Професионална област: Социални, стопански и правни науки, професионално направление: Политически науки, Администрация и управление, Икономика, Туризъм.

  2.2 Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешно нормативната уредба на министерството.

  2.3. Добри компютърни умения и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността.

  2.4. Ползване на два чужди езика – писмено и говоримо.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

            Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 1000 до 3600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

            3. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Защита на концепция на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“.

 2. Интервю.

   

              4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

4.2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

4.5. Автобиография;

4.6. Други документи: сертификати за проведени обучения;

 

            5.Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на

български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

            6. Място за подаване на документи:

Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Приемна.

 

            7. Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

 

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

 

                Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

 

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon