Министерство на туризма обявява конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“

26 август 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността държавен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“,

дирекция „Управление на морските плажове“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

 1. Възлагане на концесии на обекти, обявени за изключителна държавна собственост – морски плажове;
 2. Отдаване под наем на обекти, обявени за изключителна държавна собственост – морски плажове;
 3. Проверки на изпълнението на договорите за наем на морските плажове по отношение на задълженията на наемателите и спазването на нормативната уредба регламентираща дейностите свързани със съответния обект под наем;
 4. Правно нормативна дейност, процесуално представителство, правно консултиране и подпомагане.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“, с юридическа правоспособност;

 2. Минимален професионален опит – 5 години;

  и /или

 3. Минимален ранг за заемане на длъжността – II младши.

   

2.Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1.1. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;

1.2. Добри компютърни умения и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността.

1.3 Ползването на поне един чужд език е препоръчително.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 720 до 2900 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

            3. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест;

 2. Интервю.

   

              4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

4.2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

4.5. Автобиография;

4.6. Други документи: сертификати за проведени обучения;

4.7. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

                   5.Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

 

                  6. Място за подаване на документи:

        Министерство на туризма;

        Адрес: в гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Приемна.

 

            7. Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

 

            Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

 

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

 

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon