Министерство на туризма обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ – 1 бройка

05 септември 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в туризма“, дирекция „Туристическа политика“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

            Подобряване на качеството на административното обслужване, съгласно дейността и функциите на дирекция „Туристическа политика“.

             1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

                1.1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

                1.2. професионален опит – не се изисква;

                и/или

                1.3. минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

             2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

                2.1. Професионални области: „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“;       

                2.2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;

                2.3. Компютърна компетентност: Word, Excel, Power Point;

                2.4. Владеене на един чужд език.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 590 до 1600 лв.

             3. Начин на провеждане на конкурса:

                 3.1. Решаване на тест;

                 3.2. интервю.

             4. Необходими документи за участие в конкурса:

                 4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

                 4.2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

                 4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

                 4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /ако лицето притежава такъв/ ;

                 4.5. Автобиография;

                 4.6. Други документи: сертификати за проведени обучения;

             5. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

             6. Място за подаване на документи:

Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

 

             7. Краен срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

 

             Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

                        Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

………………………………..

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

Министър на туризма

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon