СПИСЪК за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“дирекция „Управление на морските плажове“, в Министерството на туризма – 1 бройка.

29 юли 2019

Списък

 

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността старши експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“

дирекция „Управление на морските плажове“,

в Министерството на туризма – 1 бройка

 

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-27/17.07.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

 

I. Допуска до конкурс следния кандидат:

1. Ваня Костадинова Иванова

 

ІІ. Не се допуска до конкурс следния кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидата:

 

Основание за недопускане:

 

Антоанета Александрова Николова

Представените документи не удостоверяват съответствие с минимално изискуемите - IV младши ранг или професионален опит от 2 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностната характеристика.

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл. 2, ал. 2 и 3 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, представените документи не доказват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит по смисъла на чл. 2 от НПКДА - 2 години, респективно наличието на IV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

 

 

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 08.08.2019 г. в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

 

Кандидатът да носи документ за самоличност.

Резултатът от теста ще бъдат обявен на кандидата на 08.08.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

Интервюто с успешно издържалия тест кандидат ще се проведе на 08.08.2019 г. в 14:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

ВАСИЛКА ЦАНЕВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon