СПИСЪК за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Методология“, дирекция „Управление на морските плажове“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

29 юли 2019

Списък

 

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Методология“, дирекция „Управление на морските плажове“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-26/17.07.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Росица Въчева Въчева;
  2. Стоян Недялков Пенчев;
  3. Лидия Христова Реджепова;
  4. Силвия Иванова Георгиева;
  5. Деница Георгиева Иванова;
  6. Емил Богомилов Чолаков;
  7. Марина Савова Белева;
  8. Мая Стоянова Михайлова;
  9. Ваня Костадинова Иванова.

 

 

ІІ. Не  допуска до конкурс следния кандидат:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата:

Основание за недопускане:

 

Велислав Величков Атанасов

     Представените документи не удостоверяват съответствие с минимално изискуемите - IV младши ранг или професионален опит от 2 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностната характеристика.

     На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с  чл. 2, ал. 2 и 3 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, представените документи не доказват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит по смисъла на чл. 2 от НПКДА - 2 години, респективно наличието на IV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.08.2019 г. в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.08.2019 г. в 13:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 07.08.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

РАДИАНА СИМЕОНОВА-ЙОНОВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon