Световна организация по туризъм към ООН (UNWTO)

Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водеща международна организация в областта на туризма. Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и обучение в областта на туризма, като по този начин туризма става част от инструментариума за постигане на "Целите на хилядолетието" на ООН.

Текущите проекти на организацията са:

  • Консултативно звено по туризъм и био-разнообразие – предоставя консултантски услуги по запитване на страните-членки относно различни въпроси свързани с био-разнообразието като част от устойчивото развитие на туризма.
  • Справочник за рационално използване на електроенергията в хотелите– наръчник за енергийна ефективност и ефикасност в хотелиерския бизнес.
  • Защита на децата – кампания за непримиряване на обществото и туристическата  индустрия с толерирането на експлоатацията на деца във всичките и форми.
  • Пътят на коприната – проект на СОТ обединяващ 28 страни в това число и България, който дава нови възможности за разширяване на пазарите и развитието на туристическия продукт, чрез сътрудничество с останалите страни-членки.
  • Устойчив туризъм – инициатива за намаляване на бедността (ST-EP) -  насърчава намаляването на бедността чрез предоставяне на помощ за проекти за устойчиво развитие. Фокусира се върху дейности, които да са насочени към намаляване на бедността и създаване на работни места за хората, живеещи с по-малко от един долар на ден.
  • Турком – представлява съществена част от глобалната политика на Световната организация по туризъм за заздравяване на комуникацията между Националните туристически организации и медиите. Съвместните усилия и конструктивна комуникация могат да повлияят върху положителния растеж и допринесат за по - добро бъдещо развитие на една от най-големите индустрии - туризма.

Световният ден на туризма се чества ежегодно на 27 септември. Темата за 2013 г. е "Туризмът и водата: защита на нашето общо бъдеще". Темата подчертава нарастващата роля на туризма в по-ефективното ползване на водните ресурси и достъпа до тях. Събитието има за цел да отговори на глобалните предизвикателства, очертани в Целите за развитие на хилядолетието.

За повече информация относно структурата на СОТ и участието на България в управителните органи на организацията: