Министерството на туризма отчита резултатите по проект за укрепване на административния капацитет

14 ноември 2015

Министерството на туризма отчита резултатите от приключването на проекта „Укрепване на капацитета на МТ като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване“, който е на стойност 195 582,84 лв. и е с продължителност 44 месеца.

Обща цел на проекта е укрепване на административния капацитет на Министерството на туризма като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. при изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на Средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужванe за ефективна и целенасочена реализация и устойчиво усвояване на средствата от структурните фондове.

Конкретните цели на проекта са повишаване на капацитета на администрацията, ангажирана с подготовката и изпълнението на проекти т.е. за програмиране, управление на финансовите ресурси,  управление на проектните дейности, мониторинг, контрол и оценка на проектите по Оперативна  програма „ Регионално развитие”, в съответствие с Регламентите на ЕС. Също така синхронизиране на практиките по управление, мониторинг, контрол и оценка между всички екипи за изпълнение на проектите и постигане на висока  ефективност и ефикасност при реализацията им.

За периода на изпълнение на проекта са постигнати следните резултати:

  • Ефективно изпълнени дейности по Средносрочна рамкова инвестиционна програма, включваща успешно изпълнени 9 проекта и 3, които са в процес на изпълнение и предстоят да приключат до 31.12.2015 г.;
  • Проведени 2 броя обучения през 2013 и 2014 г. на теми – „Управление на проекти, финансирани със средствата на ЕС“, Управление на проекти” и „Техники за оценка”;
  • Обучени 12 експерти;
  • Проведена пресконференция за информиране и публичност по проекта;

С изпълнението на дейностите по проекта са постигнати предварително заложените цели по него. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon