Инспекторат

Йонка Евтимова – държавен инспектор

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството.

Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

  1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
  2. осъществява контрол съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра конкретни действия;
  3. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в Министерството; прави оценка на корупционния риск;
  4. разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в Министерството и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;
  5. при извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;
  6. води регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отношение на служителите в администрацията;
  7. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

При осъществяване на своите функции служителят на инспектората има право да изисква документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките; служителите в Министерството са длъжни да оказват пълно съдействие на инспектора при осъществяване на функциите му.

Инспекторатът представя ежегоден отчет на министъра за дейността си през съответната година.