Териториални звена: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Казанлък, Русе, Смолян

Осигуряват координацията и взаимодействието с туристическите сдружения и с организациите за управление на туристическите райони от съответния регион;

  1. Осигуряват координацията и взаимодействието с общинските и областни администрации от съответния регион за провеждането на политиката в областта на туризма;

  2. Подпомагат дейностите по събиране, обработване, съхраняване и актуализиране на данни за Единната система за туристическа информация за съответния регион;

  3. Подпомагат дейностите по създаването на национална мрежа от туристически информационни центрове и осъществяват сътрудничеството с центровете от съответния регион;

  4. Подпомагат дейностите по организиране и координиране на контрола върху качеството на туристическия продукт на местно ниво;

  5. Съдействат за реализацията на инициативи в съответния регион на туристически сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, когато те съответстват на целите и приоритетите на Министерството в областта на туризма за съответната година;

  6. Оказват съдействие на заинтересовани лица, кандидатстващи за вписване или вписани в Националния туристически регистър по прилагането на нормативната уредба в областта на туризма.