Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Панорама-юг”, находящ се в к.к. „Златни пясъци“, община Варна, област Варна

07 юни 2017

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

Морски плаж „Панорама-юг”, находящ се в к.к. „Златни пясъци“, община Варна, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, с обща площ в размер на 14 382 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 7 от 12.10.2012 г. на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 10135.513.687. Активната плажна площ на морския плаж по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 13 696 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 61 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Панорама-юг“ са изключени: площта в размер на 584 кв.м., заета от обект на инфраструктурата, представляваща – бетонова площадка – 314 кв. м. и затревени площи храсти - 270 кв.м., и площта, заета от брегоукрепителното съоръжение в размер на 102 кв.м.  Морският плаж е с дължина на бреговата линия 230 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 24 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 07.07.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 54 411,28 лв. ( петдесет и четири хиляди четиристотин и единадесет лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 07.06.2017 г. до 06.07.2017 г. /включително/ от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 06.07.2017 г. /включително/ в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна”, № 1, деловодство, етаж: партер.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835 и  02/ 90 46 836

Заповед

                                    

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon