Издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност при извършване на дейност само по електронен път

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Правно основание:

ЗАКОН за туризма - чл. 63, ал. 3;

НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.;

НАРЕДБА за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора", Приета с ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г.;

Изисквания

За извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър се вписва лице, което отговаря на следните изисквания: Е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или  e лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж; има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност, само за туроператори.

Документи:

1.копие на документ, удостоверяващ, че заявителят има право да извършва стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение;

3.  декларация по образец, че заявителят ще извършва дейността само по електронен път;

4. документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн;

5. копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;

6. копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1;

7. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;

 

ВАЖНО!

Договорът за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ се сключва за срок от една година и се подновява, или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. В случай на прекратяване на застрахователния договор преди изтичане на срока му, туроператорът е длъжен в седем дневен срок от прекратяването да сключи нов договор и да го представи на министъра на туризма. Туроператорът е длъжен да представи копие от договора за застраховка в 14 дневен срок от сключването, или подновяването му. Нормативно основание: чл. 99, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма.
В случай, че издадено удостоверение за регистрация на туроператорска и/или туристическа агентска дейност не е получено в двумесечен срок след уведомяването, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед прекратява рагистрацията. Нормативно основание: чл. 70, ал. 1, т. 4 от Закона за туризма.

 

Пример:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

от ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

управител на ,,……………………………….’’ със седалище и адрес на управление:…………………………………………, ЕИК: ……………………………………

 

Декларирам, че не съм свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не съм бил търговец, обявен в несъстоятелност, или че му е отказвана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

 гр.                                                                                            управител:

дата:

/подпис и печат/

 

 

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

 

Пояснение за такса/цена: 

За разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност се заплаща такса:

1. туроператорска дейност - 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност - 500 лв.

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация се заплаща такса:

1. туроператорска дейност - 3500 лв.;

2. туристическа агентска дейност - 1800 лв.

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

 

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.
Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.
ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Формуляри: