Достъп до информация

Работно време: 9.00 - 17.30

Изисквания, процедури, инструкции

1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградите на министерството на гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.

2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.

3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.

4. Вътрешни правила за организация на работата в Министерството на туризма по Закона за достъп до обществена информация.

Образци на документи

Образец на Заявление за достъп до обществена информация 

Образец на Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Такси

Заплащат се по банков път, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2010 г.