Структура

МинистърПолитически кабинетГлавен секретарИнспекторатФинансов контрольорЗвено Вътрешен одитДирекция Aдминистративно-правно обслужване и човешки ресурсиДирекция Финанси и управление на собственосттаДирекция Връзки с обществеността и протоколОтдел Правно обслужване и обществени поръчкиОтдел Човешки ресурси, административно и информационно обслужванеОтдел Регулиране на туристическите дейностиОтдел Анализи и прогнозиГлавна дирекция Туристическа политикаТериториални звенаДирекция Международно сътрудничество инвестиции в областта на туризмаДирекция Програми и проекти в туризмаДирекция Маркетинг, реклама и информация в туризмаЗаместник министърдирекция Управление на морските плажовеОтдел Анализи, прогнози и туристически информационни системиЗаместник министър

Политически кабинет

  1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
  2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

Главен секретар

Красимира Нечева –  главен секретар

Финансов контрольор

Иван Живков ​– финансов контрольор

  1. Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  2. Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.
  3. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Инспекторат

Йонка Евтимова – държавен инспектор

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството.

Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

Звено „Вътрешен одит”

Венцислав Терзийски – ръководител на звено „Вътрешен одит”

Звено „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Ръководителят на звено „Вътрешен одит“ докладва директно на министъра.

Звено „Вътрешен одит“ извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително на разпоредителите със сметки за средства от ЕС, като:

Дирекция „Aдминистративно-правно обслужване и човешки ресурси”

Ивелин Славов – директор на дирекция

  1. Административно обслужване на министерството по отношение на организацията, функционирането и контрола на цялата входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция, куриерното обслужване и архивните дейности, съгласно изискванията на законодателството в тази област;

Главна дирекция „Туристическа политика”

Лиляна Арсова - Главен директор

Главна дирекция „Туристическа политика” разработва политиката в областта на туризма, като:

Териториални звена: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Казанлък, Русе, Смолян

Осигуряват координацията и взаимодействието с туристическите сдружения и с организациите за управление на туристическите райони от съответния регион;

  1. Осигуряват координацията и взаимодействието с общинските и областни администрации от съответния регион за провеждането на политиката в областта на туризма;

  2. Подпомагат дейностите по събиране, обработване, съхраняване и актуализиране на данни за Единната система за туристическа информация за съответния регион;

Subscribe to Структура