Звено „Вътрешен одит”

Венцислав Терзийски – ръководител на звено „Вътрешен одит”

Звено „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Ръководителят на звено „Вътрешен одит“ докладва директно на министъра.

Звено „Вътрешен одит“ извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително на разпоредителите със сметки за средства от ЕС, като:

  1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звено „Вътрешен одит“ и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
  2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
  3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
  5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
  6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
  7. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
  8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;
  9. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.