Услуги в туризма

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства  . Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1. ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Съобщение за провеждане на втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ през 2018 г.

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 19.11.2018 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 02.11.2018 г. /включително/ в Министерството на туризма писмени заявления за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Екскурзовод", с приложени към тях изискуемите документи.

Съобщение за провеждане на втори изпит за 2018 г. за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

С настоящото информираме, че индикативен период за провеждане на втория за 2018 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде с начална дата 19.11.2018 г., както и ще има след това допълнителна дата за неявилите се кандидати на определените дати по уважителни причини (след представяне на копие на издаден официален документ, удостоверяващ причините).

Вписване на организация за управление на туристическите райони

Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти, на сертифицирани туристически обекти и идентификационна карта н

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

1927 Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

Правно основание: Закон за туризма - чл. 47, ал. 2; чл. 52, чл. 53, чл. 168, ал.2 и Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация - чл. 7

Орган, който предоставя административната услуга: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

Звено за административно обслужване:

Прием на документи:

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на собственик на категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт:Добри Атанасов, Аделин Младенов, Красимир Шалев

Телефон: 02/9046876; 032/347519;032/347545; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Правно основание

Закон за туризма - чл. 169, ал. 1

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно правоспособни "Планински водачи"

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Правно основание:

Закон за туризма – чл. 147, ал. 5.

Изисквания:

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно правоспособен "Екскурзовод"

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Правно основание:

Закон за туризма – чл. 147, ал. 5.

Процедура.

Вписване на заявена промяна относно вписаните туристически сдружения, туристически информационни центрове, организации за управление на туристическите райони в Националния туристически регистър

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма"
Лица за контакт:  Милка Паралска, Миглена Куцева
Телефон:  032/347 510, 032/ 347 530, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

Закон за туризма - чл. 30, ал. 1, чл. 168, ал. 2

Описание

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на лице извършващо дейност за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Добри Атанасов, Аделин Младенов, Красимир Шалев

Телефон: 02/9046876; 032/347519; 02/9046871;032/347545; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Правно основание:

Закон за туризма;

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност при извършване на дейност само по електронен път

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Правно основание:

ЗАКОН за туризма - чл. 63, ал. 3;

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Страници

Subscribe to Услуги в туризма