Услуги в туризма

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства  . Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1. ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристически информационни центрове

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Венелина Червенкова, Милка Паралска

Телефон: 032/347 526, 032/347 510

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. 

Правно основание:

ЗАКОН за туризма- чл. 58, ал. 5;

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Мая Никовска

Телефон: 02/9046 871, 02/9046 873

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

 

Правно основание:

Закона за туризма;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 35, ал. 2.

Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Мая Никовска

Телефон: 02/9046 871, 02/9046 873

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

 

Правно основание:

Закон за туризма;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 38, ал. 1.

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Мая Никовска

Телефон: 02/9046 871, 02/9046 873

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на идентификационната карта - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

Закон за туризма;

Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт:  Даниела Ненкова, Мая Никовска

Телефон: 02/9046 871, 02/9046 873

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

Правно основание:

Закон за туризма;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 17, ал. 2.

 

Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"

Лица за контакт: Даниела Ненкова, Мая Никовска

Телефон: 02/9046 871, 02/9046 873

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
 

Правно основание:

Закон за туризма;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

Изисквания

Страници

Subscribe to Услуги в туризма