Услуги в туризма

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства  . Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1. ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

Правно основание:

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация - чл. 7

Закон за туризма - чл. 147, ал. 1, 2, 3

Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Камелия Андонова

Телефон: 02/9046877; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. 

Правно основание:

ЗАКОН за туризма;

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристически информационни центрове

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Венелина Червенкова, Милка Паралска

Телефон: 032/347 526, 032/347 510

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. 

Правно основание:

ЗАКОН за туризма- чл. 58, ал. 5;

Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

 

Правно основание:

Закон за туризма;

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на идентификационната карта - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

Закон за туризма;

Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
 

Правно основание:

Закон за туризма;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

Изисквания

Страници

Subscribe to Услуги в туризма