Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Анализи, прогнози и продукти в туризма"
Лица за контакт: Миглена Куцева
Телефон: 032/ 347 530 
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

Закон за туризма - чл. 47, ал. 2; чл. 52, ал. 3;

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация - чл. 7.

Процедура:

Искания за извършване на административната услуга могат да бъдат подадени от лицето с право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител в деловодството, намиращо се в гр. София, ул. "Съборна" №1, като същите се завеждат по реда на постъпването им с входящ номер. На заявителите се предоставя и информация относно срока, в който следва да бъде извършена административната услуга. Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 14 дни от постъпване на заявлението и документите вписва сдружението в Националния туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства. В случай на констатирана непълнота и/или нередовност на представените документи на заявителя се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане на искането за вписване спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността. В случай че в поставения срок заявителят не отстрани непълнотата или нередовността на документите, министърът на туризма или оправомощено от него лице отказва вписване в Националния туристически регистър.

В изпълнение на чл. 52, ал. 6 от Закона за туризма, ежегодно до 31 май, представляващият сдружението или упълномощено от него лице следва да подаде в Министерството на туризма официална декларация по образец, съдържаща списък на действителния брой членове, платеният от тях членски внос за предходната година на сдружението и доказателства за редовен организационен живот съгласно устава на сдружението. Ново вписване на заличено от Националния туристически регистър туристическо сдружение се допуска след изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на заповедта за заличаването му поради: непредставяне в срок на декларацията по чл. 52, ал. 6 и/или непредставяне на доказателства за редовен организационен живот на сдружението; промяна на основния предмет на дейност на сдружението извън обхвата на чл. 47, ал. 3 от ЗТ; прекратяване на дейността на сдружението;писмено заявление на лицето, представляващо туристическото сдружение.

Документи:

1. Заявление по образец, подадено в Министерството на туризма от лицето с право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител, към което се прилагат следните документи:

1.1 препис от съдебното решение за регистрация;

1.2. копие на удостоверението за актуално състояние, издадено от съда по регистрация;

1.3. копие от действащия устав на сдружението, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;

1.4. списък на членовете на сдружението – колективни и/или индивидуални с информация за платения членски внос за предходната година, ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;

1.5. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.

Формуляри: