Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Елеонора Добрева, Асен Тодоров

Телефон: 02/9046874, 02/9046785, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

ЗАКОН за туризма  /Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г./

НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.;

НАРЕДБА за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора".

Изисквания:

За извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или

2. e лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и

3. има помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

4. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

Процедура:

Лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност подава заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на туризма за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи ЕКРТТА дава на лицето 14-дневен срок за отстраняването им.

Горепосоченият 2-месечен срок започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

Министърът на туризма, въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Министерството на туризма извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.

Документи:

1. Заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност - по образец;

2. Декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение (ако е приложимо);

3.Справка по образец за броя, местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

4. Копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението за извършване на дейността;

5. Справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

6. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, което  ще осъществява функции по управление:

висше образование по специалност от професионално направление „Туризъм“ и най-малко 1 година стаж в туризма, или
висше образование и най-малко 3 години стаж в туризма.
Лицето трябва да владее български и най-малко един чужд език.

7. Копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ;

8. Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗТ; /в свободен текст/

 

Пример:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

от ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

управител на ,,……………………………….’’ със седалище и адрес на управление:…………………………………………, ЕИК: ……………………………………

 

Декларирам, че не съм свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не съм бил търговец, обявен в несъстоятелност, или че му е отказвана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

 гр.                                                                                            управител:

дата:

/подпис и печат/

 

9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

За разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 500 лв.

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност – 3500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 1800 лв.

Таксите за разглеждане на заявлението се заплащат при подаването на заявлението за регистрация.

Таксата за вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти – при получаването на удостоверението за регистрация съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

 

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.
Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.
ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ФОРМУЛЯРИ: