Текущи: Кариери

18 септември 2019

Резултат от оценка на концепцията на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“ на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

12 септември 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността държавен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“,

 

05 септември 2019

           Мобилност на служителите в държавната администрация по чл. 81а от ЗДС

 

05 септември 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в туризма“, дирекция „Туристическа политика“,

26 август 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Страници