Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. 

 

Правно основание:

Закон за туризма;

Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" - чл. 14, ал. 1.

Изисквания:

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите се документи.

Екскурзоводът трябва да има:

1. придобито висше образование по специалност от професионални направления "История и археология", "Религия и теология", "Социология, антропология и науки за културата", "Туризъм" от области на висше образование "Хуманитарни науки" и "Социални, стопански и правни науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.); или

2. придобито висше образование и придобита трета или четвърта степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение ( ЗПОО); или

3. придобито средно образование и придобита четвърта степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО; или

4. придобито средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО и най-малко 1 година трудов стаж в туризма.

Документи:

За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът подава писмено заявление /в свободен текст/ до министъра на туризма, към което прилага:

1. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, при наличие на такова (в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и документ, удостоверяващ 1 г. трудов стаж в туризма);

2. документ за практическа подготовка съгласно чл. 8 от Наредбата за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиването на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод;

3. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (когато кандидатът е заявил, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език), а за гражданите на друга държава, извън България - за владеенето на български език;

4. свидетелство за съдимост;

5. медицинско свидетелство;

6. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.

Процедури:

Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.