Издаване на удостоверение за упражняване на професията „Екскурзовод" за екскурзовод от Европейския Съюз, който се установил трайно в Република България

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

 

Правно основание:

Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" - чл. 14, ал. 2, чл. 32.

Изисквания:

Екскурзовод от ЕС, който се е установил по установения ред трайно в Република България с цел предоставяне на екскурзоводски услуги, може да упражнява професията "Екскурзовод" след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност и вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър.

Документи:

За явяване на изпит за придобиване на правоспособност екскурзоводът от Европейския съюз подава писмено заявление /в свободен текст/ до министъра на туризма, към което прилага:

1. копие на документа за придобита екскурзоводска правоспособност в съответната държава - членка на ЕС, в държава - страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария;

2. свидетелство за съдимост;

5. медицинско свидетелство;

6. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.;

3. документ за владеенето на български език.

Процедура:

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно и се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма.

Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника по ал. 3, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Министърът на туризма със заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати.

Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.