Категоризиране на места за настаняване

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Добри Атанасов, Аделин Младенов, Красимир Шалев

Телефон: 02/9046876; 032/347519; 032/347545; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Правно основание:

ЗАКОН за туризма

НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията, Приета с ПМС 217 от 17 август 2015 г., обн. ДВ бр.65 от 25.08.2015 г.

Изисквания:

Хотелиерство може да  се извършва от лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;
2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Документи:

Заявление за категоризиране на място за настаняване  – по образец;

1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.
5. Формуляр за определяне на категорията - по образец;
6. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (при подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел или апартаментен туристически комплекс да се представи опис на апартаментите, включени в капацитета като за всеки апартамент се посочи номер, етаж и собственик; препоръчително е описът да се представи и на електронен носител);
7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
8. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Процедури:

Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице с  пълномощно – оригинал подава  заявление за категоризиране на места за настаняване с изискуемите документи в  деловодството на  Министерството на туризма: гр. София, ул. "Съборна" №1.

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на министъра на туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 4 месеца.

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

В случай че ЕККСТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККСТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на срока с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 1, 2 и 3 съобразно заявената категория от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККСТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на вида и категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до четири месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра  на туризма по предложение на ЕККСТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

За категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи - 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;

д) над 500 стаи - 5000 лв.;

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

 

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.
Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.
ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Формуляри:

Заявление-декларация